Vuoden 2017 valintakoe järjestetään 7.6.2017 klo 10.00-14.00

Yleistä

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakuaika on 15.3.-5.4.2017. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta. Vuonna 2017 uusia opiskelijoita valitaan myös pelkällä todistusvalinnalla. Aloituspaikoista enintään 20% täytetään ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Hakukohteissa, joissa käytetään haastattelua, ei valita uusia opiskelijoita ylioppilastodistusten perusteella.

Aloituspaikat täytetään seuraavanlaisesti:

 • Todistusvalinta max. 20 %
 • Yhteispisteillä n. 50 %
 • Koepisteillä n. 30 %

60 % valituista valitaan hakijoista, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Kuka voi hakea

Opiskelijaksi ottamisesta päättävät yliopistot. Hakijan tulee täyttää yliopistolaissa mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta.

Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin on mahdollista hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto)
 • eurooppalainen ylioppilastutkinto
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä edellä mainittuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ensisijaiseksi hakukohteeksi asetettuun yliopistoon hakuajan päättymiseen 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Valintakoe

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa, yhteispistevalinnassa vai koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon näissä kaikissa valinnoissa. Pisteytyksestä löytyy tarkempaa tietoa täältä.
Kaikkien hakijoiden täytyy osallistua valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 10 koepistettä (ilman ensisijaisuuspisteitä).

Koe järjestetään 7.6.2017 klo 10.00-14.00.


Valintakokeessa voidaan esittää monivalintakysymyksiä ja oikein tai väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta vähennetään niitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä se vähennä pisteitä. Korkein mahdollinen pistemäärä on 40. Valintakokeessa pyritään mittaamaan monipuolisesti talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja soveltamiskykyä. Koe pohjautuu ennalta ilmoitettuun kirjallisuuteen ja muihin vaatimuksiin. Valintakoe koostuu neljästä eri osa-alueesta: johtaminen & markkinointi, laskentatoimi & rahoitus, taloustiede ja talousmatematiikka. Valintakoekirjat vuonna 2017 ovat:

Johtaminen ja markkinointi: Puusa, Reijonen, Juuti ja Laukkanen: Akatemiasta markkinapaikalle – johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina (sama kuin vuosina 2015 ja 2016)

Laskentatoimi ja rahoitus: Ikäheimo-Laitinen-Laitinen-Puttonen: Yrityksen taloushallinto tänään (sama kuin vuosina 2015 ja 2016)

Taloustiede: Hyytinen ja Maliranta: Yritysjohdon taloustiede, 1. tai 2. painos. (vuonna 2016 1. painos)

Talousmatematiikka: Sama pääsykoesisältö kuin aikaisempina vuosina. Talousmatematiikan osio perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään. Hakijan oletetaan hallitsevan myös talousmatematiikan oppimäärän pohjana oleva matematiikan käsitteistö ja menetelmät sekä valintakoekirjallisuudessa käytetty terminologia.

Osa-alueiden maksimipistemäärät ovat

 • johtaminen ja markkinointi: 13 pistettä
 • laskentatoimi ja rahoitus: 13 pistettä
 • taloustiede: 7 pistettä
 • talousmatematiikka: 7 pistettä
 • yhteensä: 40 pistettä

Ohjeet valintakokeeseen

Yhteisvalintakoe tulee tehdä sen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa, jonka hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa ensimmäiseksi hakukohteekseen. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa hakijat voivat valita, tekevätkö kokeen Turussa vai Porissa.

Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua. Hakemuksensa ajoissa jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen sen yliopiston koesalissa, jonka hakukohteen hakija on asettanut prioriteetiltaan ensimmäiseksi. Koepaikalle tulee saapua ajoissa. Koe ei välttämättä ala välittömästi klo 10. Kokeen pituus on neljä (4) tuntia. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 15 saakka. Yliopistot julkaisevat yksityiskohtaisemmat ohjeet koekäytännöistä ja -paikoista lähempänä koetta.

Valintakokeessa tarvitaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, kuvallinen KELA-kortti). Vastaukset merkitään vastauslomakkeelle mustaamalla vastausta vastaava ruutu. Allekirjoitus tulee tehdä kuulakärkikynällä. Kuulakärkikynä on välttämätön. Kirjoitusvälineiden ja kuvallisen henkilöllisyystodistuksen lisäksi kokeeseen ei saa tuoda muita tarvikkeita.

Kokeeseen osallistuville annetaan käyttöön nelilaskin. Omien laskimien käyttö on kielletty. Omien muistiinpanojen tai suttupapereiden tuonti kokeeseen on kielletty. Kokeeseen ei saa tuoda sähköisiä viestimiä, kuten kännyköitä. Koesaliin saa tuoda juoman kirkkaassa, läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettejä. Muut eväät ovat kielletty. Tästä rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten (esim. diabetes) perusteiden vuoksi. Lupa eväisiin tulee hakea viimeistään kolme viikkoa enne koetta siitä yliopistosta, jossa suoritat kokeen.

Valintakokeeseen osallistuva hakija voi saada vammansa, sairautensa tai muun vastaavan syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt kokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukihäiriö, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee selvitä, mitä järjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Myös ylioppilaslautakunnan päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee viimeistään 20.4.2017 klo 15.00. Tämän ajankohdan jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain, mikäli erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt 20.4.2017 jälkeen.

Hakutulokset

Kaikki hyväksytyt saavat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista varten hyväksymisen yhteydessä. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 14 päivän kuluessa hyväksymistiedon julkistamisen jälkeen. Huolehti, että otat opiskelupaikan vastaan määräaikaan mennessä, jotta et menetä opiskelupaikkaasi. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja hänen mielestään tuloksessa on virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimus tulee jättää niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta. Oikaisupyynnössä täytyy yksilöidä perustellusti mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Todistusvalinnassa opiskelijaksi hyväksytyn jättäessä ottamatta saamansa paikka vastaan, siirretään vapautunut paikka yhteispistejonoon.

Jos yhteispistejonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, hänen tilalleen valitaan jonossa seuraavalla sijalla oleva hakija. Hakukohteissa, joissa käytetään haastattelua, uusi opiskelija valitaan haastatteluvalintapistein muodostuvasta haastatteluvalintajonosta.

Pelkkä opiskelupaikan vastaanottaminen ei riitä. Paikan vastaanottaneen tulee ilmoittautua yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Yliopistoilla on omat käytäntönsä tästä. Yliopisto, johon hakija on valittu, lähettää ilmoittautumista koskevat ohjeet hyväksytyille. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei vaikuta opiskelupaikan vastaanottamiseen. Hyväksytyn opiskelijan katsotaan ottaneen opiskelupaikan vastaan, vaikka hän olisi ilmoittautunut poissaolevaksi lukukaudelle/-vuodelle. Täten poissaolevaksi ilmoittautuminen ei anna mahdollisuutta myöskään ottaa vastaan samana lukukautena toista opiskelupaikkaa.

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain laissa säädetyistä syistä
- asevelvollisuus, siviilipalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus
- äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
- sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen

Hakukohteet

Voit perehtyä yliopistoihin tarkemmin niiden kotisivuilla. Aloituspaikkamäärät eri hakukohteisiin löytyvät täältä

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana seuraavat yliopistot:


Hakuaika

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakuaika on 15.3.-5.4.2017.

Valintakoe

Vuoden 2017 valintakoe järjestetään 7.6.2017 klo 10.00-14.00.

Tulokset

Yliopistot julkaisevat valinnan tulokset heinäkuun aikana.